web analytics
ติดตามพวกเราบน Facebook

แจ้งออกแรงงานต่างด้าวกับ Jobs worker

Jobs worker ให้บริการเกี่ยวกับการจัดหาแรงงานต่างด้าวครบวงจร ครอบคลุมการเดินเรื่องเอกสารต่างๆ รวมถึงการแจ้งออกแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกหนึ่งขั้นตอน หากต้องเลือกผู้ให้บริหารด้านการแจ้งออกแรงงานต่างด้าว จะต้องเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมากพอ เพื่อไม่ให้ตกหล่น จึงอยากแนะนำให้แจ้งออกแรงงานต่างด้าวกับ Jobs worker เพราะเราคือผู้ที่มีประสบการณ์ในงานดังกล่าว และมีความแม่นยำสูงเกี่ยวกับเรื่องนี้

ทำไมต้องแจ้งออกแรงงานต่างด้าวกับ Jobs worker

JOBS Worker เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้บุกเบิกธุรกิจบริการจัดหาแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร ดำเนินงานมากว่า 20 ปี สั่งสมประสบการณ์จนกระทั่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีการ Update ข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเรื่องของกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตจนถึงปัจจุบัน หรือขั้นตอนการแจ้งออกที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงเรื่องของเอกสาร ที่ JOBS Worker มีการ Update ข้อมูลต่างๆ อยู่เสมอ เพราะที่นี่มีผู้ใช้บริการเรื่องของแจ้งออกแรงงานต่างด้าวอยู่ตลอด ไม่เคยห่างหายไป ทำให้ JOBS Worker สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับการแจ้งออกแรงงานต่างด้าว หากผู้ประกอบการต้องเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการด้านนี้โดยเฉพาะ ต้องระวังเรื่องของความไม่เป็นมืออาชีพ ที่อาจตกหล่นในเรื่องของเอกสารและขั้นตอนต่างๆ ได้ ซึ่งความผิดพลาดเหล่านั้นอาจทำให้การดำเนินงานนั้นล่าช้าออกไป หรืออาจส่งผลกระทบที่รุนแรงให้กับองค์กรได้ โดยเฉพาะด้านกฎหมายแรงงา

แจ้งออกแรงงานต่างด้าวกับ Jobs worker ต้องติดต่อตรงไหน

ผู้ที่สนใจใช้บริการแจ้งออกแรงงานต่างด้าวกับ Jobs worker สามารถกรอกฟอร์มบนเข้าเว็บไซต์ https://www.jobsworkerservice.com/ ได้เลย ซึ่งจะอยู่ด้านล่างของเว็บไซต์ ผู้ที่ต้องการใช้บริการสามารถระบุชื่อ เบอร์โทร อีเมล์ และเลือก Subject สอบถามข้อมูลทั่วไป และกรอกรายละเอียดระบุว่าต้องการแจ้งออกแรงงานต่างด้าวกับ Jobs worker ได้เลย เมื่อกด Submit ข้อมูลจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จาก Jobs worker ติดต่อกลับภายหลัง

แจ้งออกแรงงานต่างด้าวกับ Jobs worker ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เอกสารที่นายจ้างต้องเตรียมให้กับ Jobs worker มีดังนี้

 • สำเนาพาสปอร์ตของแรงงานต่างด้าว
 • สำเนาวีซ่าของแรงงานต่างด้าว
 • ใบแจ้งยกเลิกการอนุญาตทำงาน โดยนายจ้างเป็นผู้ลงนาม พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
 • ใบอนุญาตทำงานฉบับจริง (ยกเว้นกรณีคนต่างด้าวไม่สามารถติดต่อได้ ให้แนบสำเนาใบอนุญาตทำงาน ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนสถานประกอบการ เช่น หนังสือรับรองนิติบุคคลบริษัท (ถ้าไม่เกิน 6 เดือน) ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน หนังสือรับรองนิติบุคคลของมูลนิธิ เป็นต้น พร้อมลงนามและประทับตราบริษัท
 • สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง ถ้านายจ้างเป็นคนไทย หรือสำเนาใบอนุญาตทำงานของนายจ้าง ถ้านายจ้างเป็นคนต่างด้าว
 • สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง
 • หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้าง พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ถ้าไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง

แจ้งออกแรงงานต่างด้าวกับ Jobs worker มีขั้นตอนอะไรบ้าง

เมื่อเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้ว นายจ้างที่ต้องการแจ้งออกแรงงานต่างด้าวสามารถส่งเอกสารให้กับทางบริษัท Jobs worker ได้เลย ซึ่งจะต้องมีใบมอบอำนาจพร้อมลายเซ็นนายจ้างให้กับทางเจ้าหน้าที่ Jobs worker ด้วย หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ Jobs worker จะดำเนินการต่อให้ โดยที่นายจ้างไม่ต้องดำเนินการด้วยตัวเอง

หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ Jobs worker ที่ได้รับมอบหมายจะต้องเดินทางไปทำการแจ้งออกแรงงานต่างด้าว ภายใน 15 วัน (นับวันถัดจากวันที่แรงงานต่างด้าวออกจากงานเป็นวันที่ 1) ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ในเขตพื้นที่ที่เป็นสถานที่ตั้งของสถานประกอบการที่คนต่างด้าวทำงานอยู่ พร้อมทั้งระบุเหตุผลของการแจ้งออก

รู้ได้อย่างไรว่าการแจ้งออกแรงงานต่างด้าวกับ Jobs worker นั้นสำเร็จแล้ว

ในการแจ้งออกแรงงานต่างด้าว นายจ้างจะต้องดำเนินการภายใน 15 วัน หากเกินจากนั้นจะถูกปรับ และถ้าหากใช้บริการแจ้งออกแรงงานต่างด้าวกับ Jobs worker นายจ้างก็คงอยากรู้ว่าจะทราบได้อย่างไรว่าการดำเนินการนั้นสำเร็จแล้ว และจะทำได้ทันเวลาหรือไม่ ซึ่งทาง Jobs worker มีบริการที่เรียกว่า “ระบบติดตามสถานะเอกสารสำหรับนายจ้าง” รองรับ

เมื่อนายจ้างทำการส่งเอกสารให้กับทาง Jobs worker จะสามารถตรวจสอบสถานะเอกสารได้แบบ Real Time ว่าเอกสารของนายจ้างนั้นอยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว มีการถูกส่งไปยังสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครเมื่อไร และดำเนินการสำเร็จตอนไหน ระบบจะทำการรายงานให้นายจ้างได้รับรู้ ดังนั้นไม่ต้องกังวลสำหรับเรื่องนี้เลย

ข้อดีของแจ้งออกแรงงานต่างด้าวกับ Jobs worker

สรุปข้อดีของการแจ้งออกแรงงานต่างด้าวกับ Jobs worker ดังนี้

 • ดีต่อการจัดสรรเวลาของนายจ้างที่มีจำกัด การเลือกใช้ Jobs worker ดำเนินการแทน ถือเป็นเรื่องที่สะดวก ไม่ต้องเสียเวลาไปดำเนินการด้วยตนเอง สามารถเอาเวลาดังกล่าวไปดำเนินการอย่างอื่นที่จำเป็นกว่าได้
 • Jobs worker ก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว สามารถดำเนินงานได้อย่างไม่มีข้อผิดพลาด การันตีด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี
 • ขั้นตอนการดำเนินการไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อน นายจ้างเพียงแค่ส่งเอกสารให้กับ Jobs worker เท่านั้น
 • ที่ Jobs worker มีระบบติดตามสถานะเอกสารสำหรับนายจ้าง ที่สามารถรายงานสถานะเอกสารได้แบบ Real Time

จะเห็นว่าการแจ้งออกแรงงานต่างด้าวกับ Jobs worker นั้นมีความสะดวกและรวดเร็ว เหมาะกับนายจ้างที่ไม่มีเวลาจัดการเรื่องนี้ด้วยตนเอง การเลือกใช้บริการแจ้งออกแรงงานต่างด้าวกับ Jobs worker ถือเป็นการจัดสรรเวลาที่อาจเหมาะสมมากกว่า ตอบโจทย์ผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ผู้ประกอบการมีเวลาไปโฟกัสกับส่วนอื่น ดีกว่าที่จะต้องมาวุ่นวายกับเรื่องการจัดการแรงงานต่างด้าวที่ซับซ้อนและไม่ส่งผลต่อกำไรของบริษัท

ติดต่อบทความลงโฆษณา คลิ้กที่นี่

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers:

%d bloggers like this: