web analytics
Microsoft Smart Classroom Pilot Project, ห้องเรียนแห่งอนาคต, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี, Teaching with Technology, Digital Content, สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่, เรียนด้วยคอมพิวเตอร์, รีวิว, review, pantip

Smart Classroom Pilot Project : ห้องเรียนแห่งอนาคต ศึกษาได้ ค้นคว้าเป็น ก็ต่อยอดได้ทุกสิ่ง

ผมยังจำภาพสมัยยังเรียนมัธยมต้นได้อย่างดี กระดานดำ, กระดาษ, ปากกา เวลาคุณครูมอบหมายให้ทำรายงาน ต้องเดินเข้าห้องสมุดเพื่อเอากระดาษฟูลสแกปไปลอกออกมา อินเทอร์เนตเป็นเรื่องไกลตัวมากครับ ยิ่งคอมพิวเตอร์นอกจาก Microsoft Word ...
/
Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: